Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2023

Európsky imunizačný týždeň

Program odpad. hospodárstva KSK na roky 2021-2025

Návrh plánu kontrolórky obce na I. polrok 2023

Zmluvy

Zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2023,2024,2025

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci O 15/2021

Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

DOHODA  č. 23/42/010/93 o pomoci v hmotnej núdzi 

Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov

Zmluva o poskytnutí NFP – Riešenie migračných výziev

Zmluva o poskytnutí NFP – Riešenie migračných výziev

Kúpna zmluva – osobné mot. vozidlo

Návrh poistnej zmluvy – Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie

Zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2023, 2024, 2025

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia

Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-02-21vsl

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom a.s.

Faktúry

Faktúry prijaté 1-2023

Faktúry prijaté 2-2023

Faktúry prijaté 3-2023

Faktúry prijaté 4-2023

Faktúry prijaté 5-2023

Faktúry prijaté 6-2023

Faktúry prijaté 7-2023

Faktúry prijaté 8-2023

faktúry prijaté 9-2023

faktúry prijaté 102023

Faktúry prijaté 11-2023

Faktúry prijaté 12-2023

 

Uznesenia

Uznesenie OZ_VN_ zo zasadnutia 16.06.23[49927]

Zápisnice

Zapisnica OZ 16.06.23[49926]