Úvod

Obec Vyšné Nemecké, ktorá má meno po zakladateľovi Nemethovi, leží vo východnej časti Východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške 125 m.n.m. Kataster obce začína na severo-východe úpätím južného svahu pohoria Popriečneho vrchu a na juhu končí začiatkom Zemplínskej nížiny.

Obec založili na zákupnom práve v polovici 14. storočia, spomína sa rok 1372, bola vlastníkom tamojších zemepánov. Roku 1427 mala 14 port, roku 1715 mala 8 domácností, 1828 mala 29 domov a 240 obyvateľov. Kataster obce má 356 ha a hraničí s Ukrajinskou republikou.

Zo severu na juh pozdĺž obce tečie potok, ktorý pramení v miestnej časti - Močidlách (cca 1,5 km severne od dediny). Pramene sú charakteristické tým, že v zime sú teplé a nezamŕzajú (cca + 15°C). Starí ľudia im pripisujú zázračnú schopnosť liečby, najmä očných chorôb a reumatizmu. V minulosti ich ľudia navštevovali z ďalekých dedín, nachádzalo sa tu až 25 prameňov. Blízko nich sa nachádzajú ložiská hnedého uhlia.

Obyvatelia obce sa živili prevážne poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Kvôli zloženiu pôdy sa tu darí najmä vinohradníctvu z východnej strany a na juhu pestovaniu obilia.

 

V roku 1947 bola definitívne utvorená štátna hranica medzi Slovenskou republikou a vtedajším Sovietskym zväzom. Hlavnou dominantou obce je hraničný prechod do Ukrajinskej republiky, ktorý bol otvorený v máji 1961 v provizórnych priestoroch. Dnes sídli v nových a moderných priestoroch.

Každoročne sa na hraničnom prechode konajú slávnosti Slovensko - Ukrajinského priateľstva, ktoré sa tradujú od roku 1948. Colní hraničný prechod poskytuje mnohým obyvateľom možnosť podnikania.

 

V súčasnosti v obci žije 248 obyvateľov z toho 52 detí do 15 rokov. Základnú školu navštevujú v dva kilometre vzdialenej obci Krčava, kde je aj obvodný lekár a pošta.

Obyvatelia sú prevažne grécko - katolíckeho vierovyznania a navštevujú tunajší kostol, ktorý bol podľa písomnej zmienky postavený v roku 1810 a je zasvätený sv. Michalovi.

 

V uplynulých rokoch bola dobudovaná Obecná kanalizácia s Čističkou odpadových vôd, boli vybudované chodníky a t.č. dokončujeme Dom smútku, ktorý je vybudovaný svojpomocne občanmi obce.

V budúcnosti plánujeme s rekonštrukciou obecných komunikácií, rekonštrukciou a prístavbou Kultúrneho domu,výstavbou Eko dvora a kompostárne, výstavbou Sociálno spoločenskej budovy a amfiteátru.