Obec Vyn Nemeck, ktor m meno po zakladateovi Nemethovi, le vo vchodnej asti Vchodoslovenskej niny v nadmorskej vke 125 m.n.m. Kataster obce zana na severo-vchode ptm junho svahu pohoria Poprieneho vrchu a na juhu kon zaiatkom Zemplnskej niny.

Obec zaloili na zkupnom prve v polovici 14. storoia, spomna sa rok 1372, bola vlastnkom tamojch zemepnov. Roku 1427 mala 14 port, roku 1715 mala 8 domcnost, 1828 mala 29 domov a 240 obyvateov. Kataster obce m 356 ha a hrani s Ukrajinskou republikou.

Zo severu na juh pozd obce teie potok, ktor pramen v miestnej asti - Moidlch (cca 1,5 km severne od dediny). Pramene s charakteristick tm, e v zime s tepl a nezamzaj (cca + 15C). Star udia im pripisuj zzran schopnos lieby, najm onch chorb a reumatizmu. V minulosti ich udia navtevovali z alekch dedn, nachdzalo sa tu a 25 prameov. Blzko nich sa nachdzaj loisk hnedho uhlia.

Obyvatelia obce sa ivili prevne ponohospodrstvom a chovom dobytka. Kvli zloeniu pdy sa tu dar najm vinohradnctvu z vchodnej strany a na juhu pestovaniu obilia.

V roku 1947 bola definitvne utvoren ttna hranica medzi Slovenskou republikou a vtedajm Sovietskym zvzom. Hlavnou dominantou obce je hranin prechod do Ukrajinskej republiky, ktor bol otvoren v mji 1961 v provizrnych priestoroch. Dnes sdli v novch a modernch priestoroch.

Kadorone sa na hraninom prechode konaj slvnosti Slovensko - Ukrajinskho priatestva, ktor sa traduj od roku 1948. Coln hranin prechod poskytuje mnohm obyvateom monos podnikania.

V sasnosti v obci ije 248 obyvateov z toho 52 det do 15 rokov. Zkladn kolu navtevuj v dva kilometre vzdialenej obci Krava, kde je aj obvodn lekr a pota.

Obyvatelia s prevane grcko - katolckeho vierovyznania a navtevuj tunaj kostol, ktor bol poda psomnej zmienky postaven v roku 1810 a je zasvten sv. Michalovi.

V uplynulch rokoch bola dobudovan Obecn kanalizcia s istikou odpadovch vd, boli vybudovan chodnky a t.. dokonujeme Dom smtku, ktor je vybudovan svojpomocne obanmi obce.

V budcnosti plnujeme s rekontrukciou obecnch komunikci, rekontrukciou a prstavbou Kultrneho domu,vstavbou Eko dvora a kompostrne, vstavbou Socilno spoloenskej budovy a amfitetru.